I. Postanowienia ogólne

 1. Konferencja Projekt Kościół, zwana w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się 21 kwietnia r. w Ośrodku Konferencyjnym w Radości w Warszawie przy Szczytnowskiej 35-39.
 2. Organizatorem Konferencji jest Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców 25, NIP 527-20-95-885, REGON: 012063445, zwany dalej Organizatorem.

 

II. Zasady uczestnictwa

 1. Program Konferencji znajduje się na stronie internetowej ProjektKosciol.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
 2. W Konferencji mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie ProjektKosciol.pl
 3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje:
 • udział w Konferencji,
 • materiały konferencyjne przygotowane przez Organizatora,
 • ewentualne inne materiały przygotowane przez mówcę niezależnie od Organizatora,
 • wyżywienie (kolacja w piątek oraz śniadanie, obiad i kolację w sobotę, przerwy kawowe w piątek i w sobotę),
 • zależnie od wyboru dokonanego podczas rejestracji nocleg w pokoju o wybranym standardzie.
 1. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu.
 2. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Konferencji www.ProjektKosciol.pl na podstronach KOSZTY oraz REJESTRACJA.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na konto 20 1050 1054 1000 0023 1749 6905 prowadzone przez ING Bank Śląski, przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy24 (o ile ta opcja jest dostępna) w terminie max 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Dniem opłacenia należności jest dzień jej zaksięgowania na koncie Organizatora.
 4. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony ProjektKosciol.pl przyjmowane są do 17.04. Koszt uczestnictwa zależy od terminu zgłoszenia udziału w Konferencji, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie www.ProjektKosciol.pl na podstronach KOSZTY i REJESTRACJA.
 6. Opłata za uczestnictwo w Konferencji wniesiona przez jednego Uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi najpóźniej do 17.04.2018 r.
 7. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 8. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Konferencji, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
 9. W razie rezygnacji z udziału w Konferencji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika i zgłoszonej Organizatorowi na adres e-mail: biuro@ProjektKosciol.pl opłata wniesiona przez Uczestnika:
  1. zostanie zwrócona z pomniejszeniem o kwotę 10 zł przy rezygnacji do 14.04.2018 r.
  2. nie zostanie zwrócona w przypadku braku informacji do dnia 14.04.2018 r. do godz. 9:00.

 

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: biuro@ProjektKosciol.pl
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konferencji.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię i nazwisko reklamującego Uczestnika,
  • adres do korespondencji, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail,
  • przedmiot reklamacji,
  • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 4. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji osobie składającej reklamację w formie, w której reklamacja została złożona (odpowiednio listownie lub e-mailowo).

 

IV. Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.

 

V. Inne kwestie

 1. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
 4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 5. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.